Yüksek Lisans Tezleri

TEZ YAZARI YIL TEZ ADI
Şeval BİLGİ 2019 Programlama sürecinde içsel bilişsel yük oluşturan kaynakların belirlenmesi
Esra AYDOĞDU 2019 Bilgisayarsız etkinlikler sürecinde öğrencilerin algoritmik düşünme becerilerinin incelenmesi
Mustafa CİVELEK 2019 Robotik kodlama eğitiminde akren öğretici olarak özel yetenekli öğrencilerin değerlendirilmesi
Murat ŞARMAN 2019 Yetişkin eğitimine yönelik elektronik kitap geliştirilmesi ve kullanıcı görüşlerinin alınması Ordu Örneği
Özkan KALKAN 2019 Teknoloji Entegrasyonuna yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimlerin etkinliği konusunda öğretmen ve akademisyenlerin önerileri
Emine Selin AYGÜN 2019 Problem çözme öğretimine yönelik oyunlaştırılmış uygulanabilir bir zeki öğrenme sisteminin tasarlanması
Nursel UĞUR 2019 Bilgisayarsız ortamda bilgisayar bilimi öğretiminde yanstıcı düşünme etkinliklerinin bilgi işlemsel düşünme becerileri geliştirmede etkisi
Yılmaz Bahadır KURTOĞLU 2019 Artırılmış gerçeklik uygulamalarının bilişim teknolojileri ve yazılım derslerinde öğrenme süreçlerine etkisi
Betül ER 2019 Üstbilişsel stratejilerle zenginleştirilen öğretimde programlama becerilerindeki değişimin incelenmesi
Eda SAKA 2019 Eğitsel amaçlı sanal gerçeklik oyunlarına yönelik araştırmaların incelenmesi: Bir metasentez çalışması
Güven ŞAHİN 2018 Ortaokul Seviyesinde Programlama Öğretimi İçin Bir Yöntem Önerisi
Hasan ŞEN 2018 Mobil eğitim yazılımlarındaki arayüz elemanlarına yönelik öğrenci tercihlerinin belirlenmesi
Sefa KAHYAR 2018 Çevrimiçi öğrenme ortamlarında sorgulama topluluğu gerçekleşme düzeyinin öğrenme analitikleri ile belirlenmesi
Suheda YILDIZ 2018 Blok tabanlı kodlama ortamında problem çözme süreçlerinin incelenmesi
Melek ATABAY 2017 Yetişkinlerin çevrimiçi öğrenme ortamlarındaki çalışma alışkanlıklarının belirlenmesi
Merve AYDIN 2017 Uzaktan öğretici yeterliliklerinin ve yeterlilik boyutlarının belirlenmesi
Murat ATASOY 2017 İşitme engelliler sınıf öğretmenleri için içerik oluşturma yazılımının geliştirilmesi: Alisyazar
Mustafa ALTUNTAŞ 2017 Web teknolojilerinin ev ödevi uygulamalarında kullanımının öğrenci ve öğretmen yönüyle değerlendirilmesi: 7. sınıf matematik dersi örneği
Emine TİMUÇİN 2017 Otizm Spektrum Bozukluğu Konulu Çevrimiçi Seminerlerin Değerlendirilmesi
Servet KILIÇ 2016 Eşzamanlı çevrimiçi öğretimde sorgulama topluluğu modeli çerçevesinde bilişsel buradalık ile akademik başarı ilişkisinin incelenmesi
Eda BAKIR 2016 Sınıf öğretmeni adaylarının dijital vatandaşlık seviyelerinin dijital vatandaşlık alt boyutlarına göre incelenmesi
Dilara Arzugül AKSOY 2016 Üstün yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik bilgisayar alanı destek eğitim etkinliklerinin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi
Göksu BAKİ 2016 Uzaktan eğitim ile yürütülen bir tezsiz yüksek lisans programında kurumsal desteğin incelenmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi örneği
Gülbahar MERVE ŞILBIR 2016 İşitme engelli öğrencilere yönelik yürütülen teknoloji tabanlı bir projenin okul üzerindeki etkilerinin eğitimde değişim süreçleri çerçevesinde incelenmesi
Muharrem AYDIN 2016 İhak (Mooc) sunmanın öğretim üyeleri ve kurum açısından çıktılarının incelenmesi
Neslihan ATEŞ 2016 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü öğretmen adaylarının internet bağımlılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Özlem ÇAKIR 2016 Bilgi ve iletişim teknolojileri içerikli hizmetiçi eğitimlerin verimliliğine etki eden faktörler
Aslı KOCAOĞLU 2015 Beyin temelli öğrenmeye dayalı ağ günlüğü sitesinin öğretim sürecindeki etkilerinin incelenmesi
Ebru TURAN GÜNTEPE 2015 Eğitim fakültesindeki öğretim elemanlarının eş merkezli halka modeline göre teknoloji entegrasyon sürecini değerlendirme
Rukiye BAYRAKTAR 2015 Öğretmenlerin eğitim teknolojileri kullanım düzeylerinin belirlenmesi: Ölçek geliştirme çalışması
Adem BAYRAKTAR 2015 Çevrimiçi derslerin verimliliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesi
Elvan KOL 2015 Farklı programlardaki öğretim elemanlarının uzaktan eğitim ortamlarına uyum aşamalarının incelenmesi
Seyfullah GÖKOĞLU 2014 Sistem tabanlı teknoloji liderliği modeliyle öğrenme ortamlarına teknoloji entegrasyonunun değerlendirilmesi
Mücahit ÖZTÜRK 2014 Uzaktan eğitimde öğretimi ayrıntılama kuramına göre yapılan programlama öğretiminin değerlendirilmesi
Adil YILDIZ 2014 Opensimulator ile 3B sanal kampüs, sanal sınıf tasarımı ve uygulanması
Hüseyin YILMAZ 2014 Bilgisayar iç donanım birimleri ile ilgili kavram yanılgılarının giderilmesinde video ve 3B animasyonların etkisi
Turgay ERDEMİR 2014 Uzaktan eğitimde bulut bilişim teknolojileri ile proje tabanlı öğrenme uygulaması
Pınar KEFELİ 2013 Öğretim sürecinde etkileşimli tahta kullanımına yönelik geliştirilen bir hizmet içi eğitim kursu ve yansımaları
Canan ÇOLAK 2013 Sanal dünyalarda düzenlenen İngilizce iletişim kurma etkinliklerinin öğretmen adaylarının öz yeterlik inancına ve sosyal bulunuşluklarına etkisi
Necati TAŞKIN 2012 Çoklu öğrenme ortamının okul öncesi öğrencilerinin sayı kavramı gelişimine etkisi
Tuğba KOCADAĞ 2012 Öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık düzeylerinin belirlenmesi
Pınar DEMİREL 2012 Bir sosyal ağ ortamı ile desteklenen fizik dersinin değerlendirilmesi
Mehmet KOKOÇ 2012 Karma mesleki gelişim programı sürecinde ilköğretim sınıf öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi deneyimleri üzerine bir çalışma
Bülent KANDEMİR 2012 Hareket tabanlı öğrenme materyalinin tasarımı uygulanması ve değerlendirilmesi
Ayşenur ÖZLÜ 2012 Hasta hakları çalışanlarının danışma ihtiyacına yönelik çevrimiçi mesleki gelişim programının değerlendirilmesi
Yasin YALÇIN 2012 Türkiye'de uzaktan eğitim programları için akreditasyon standartlarının Delphi tekniğiyle belirlenmesi
Tuğba BAHÇEKAPILI 2011 Teknoloji destekli öğretim konusunda bilişim teknolojileri öğretmen adayları ile sınıf öğretmeni adaylarının işbirliği süreci ve bu süreçteki deneyimleri
Semra FİŞ ERÜMİT 2011 Web tabanlı uzaktan eğitimde ders materyali tasarımı, uygulaması ve materyal tasarım kriterlerinin belirlenmesi
Yiğit Emrah TURGUT 2011 Video konferans yoluyla verilen derslerde verimliliğe etki eden faktörler
Semra Müşra BEKTAŞ 2011 İlköğretim branş öğretmenlerinin BİT teknolojilerini öğrenme ve öğretme sürecine entegrasyonunda bilişim teknolojileri formatör öğretmeninin rolü
Nurşen KÜÇÜKSÜLEYMAN 2011 Web destekli eğitime bir örnek: Jeoloji mühendisliği lisans programında sanal polarizan mikroskop uygulamaları
Lokman ŞILBIR 2011 İşitme engelli öğrencilerin Türkçe okuma yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik görsel yardım paketi: GÖRYAP
Ayça ÇEBİ 2011 Bulanık çok kriterli karar verme yöntemleri ile öğrenci performanslarının değerlendirilmesi
Memnüne PEKŞEN 2011 İlköğretim öğretmenlerinin teknolojiyle öğrenme-öğretme süreçlerini bütünleştirme düzeylerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi
Neslihan KARACA 2010 Bilgisayar destekli animasyonların grafik çizme ve yorumlama becerisinin geliştirilmesine etkisi: ?Yaşamımızdaki sürat örneği?
Zeynep ŞAHİN TİMAR 2010 Çoklu zeka kuramına göre hazırlanan web destekli materyalin öğrenci başarısına etkisinin değerlendirilmesi
Ömer Faruk URSAVAŞ 2010 İlk ve ortaöğretim öğretmenlerinin teknoloji korku düzeylerinin belirlenmesi
Emrah ÇAĞLAYAN 2010 Web tabanlı grafik örgütleyici yazılımının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi
Ekrem BAHÇEKAPILI 2010 Eş zamanlı çevrimiçi bir öğrenme ortamı tasarımı
Erhan ÇİFTÇİ 2009 İşitme engelli öğrenciler için hazırlanan bilgisayar destekli yazılı anlatım becerisi geliştirme materyalinin tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi
İlknur REİSOĞLU 2009 Yerçekimi, kütle ve ağırlık kavramlarına ilişkin kavram yanılgılarının giderilmesinde haptic'in etkililiğinin belirlenmesi
Yasemin AYDIN 2008 Artikülasyon eğitimine yönelik bilgisayar destekli öğretim materyalinin değerlendirilmesi
Alper ŞİMŞEK 2008 Bilgisayar destekli İngilizce telaffuz materyalinin tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi
Emre UZUN 2007 Görme engelliler için basılı doküman yorumlama ve seslendirme sisteminin gerçekleştirilmesi
Muhammet BERİGEL 2007 Web tabanlı ingilizce öğretim materyalinin tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi
Zeynep ÇELİK 2006 Web tabanlı otomasyon ve ölçme-değerlendirme yönetim sistemi: KTU Fatih Eğitim Fakültesi Örneği
Mustafa Serkan ABDÜSSELAM 2006 Matematiksel denklem ve ifadelerin bilgisayar ortamında grafikleştirilerek öğretilmesinin eğitime katkıları
Sema Nur DEMİRKAN 2006 İlköğretim 6. sınıf uzayı keşfediyoruz ünitesinin etkileşimli video destekli öğretimi
Zeynep HALİLOĞLU TATLI 2005 İlköğretim II. kademe bilgisayar ders müfredatına proje tabanlı öğretim yöntemiyle yeni bir yaklaşım
Sakine ŞENSOY 2005 KTÜ BÖTEB için bir WEB tabanlı eğitim sitesi geliştirilmesi ve kullanılabilirliğinin incelenmesi